Client:  프로스앤찬스

Project: 소산퍼시픽 피카소 매장 오픈행사

날짜: 5월 24일(금)

장소: 피카소 라운지 청담

개요: 초청 파티 및 뷰티툴 체험 공간 제공

RPM logo-02.png
CREATIVE RPM

Tel 02-3454-0049               Fax 02-3454-0065               Eail hiworks.rpm2011.kr

서울특별시 서초구 강남대로 99길 33, 영빌딩 4층

high quality BTL marketing / promotion, creative contents, creative design